Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Adatkezelő megnevezése
  1. Neve: Stagevoice Kft.
  2. Székhely: 8360 Keszthely Magyar utca 46
  3. Cégjegyzékszám: 20-9-072524
  4. Adószám: 23872875220
  5. Levelezési cím: 8360 Keszthely Magyar utca 46
  6. Email cím: info @ stagevoice.hu
  7. Mobil: +36 20 9 243 130
 2. Adatkezelő jogalapja
  1. Az adatkezelő a Személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg az Adatkezelő, mint adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli. 
  2. Ezen kívül előfordulhat, hogy az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű, illetve az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásával összefüggésben történik. 
  3. Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.
   Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben az Adatkezelő a rendszerből törli az Érintett valamennyi személyes adatát. 
   Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.
 3. Kezelt adatok köre, ideje, célja
  1. Érintettek köre: A webáruházban/ weboldalon, regisztrált/vásárló valamennyi Érintett.
  2. Köre
   1. Vezetéknév, Keresztnév
   2. Telefonszám
   3. Email cím
   4. Számlázási/ szállítási cím
   5. Irányítószám, város, utca, házszám
  3. Ideje: Az adatkezelő a Személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja, illetve a jogszabályokban előírt őrzési idő lejártáig. 
  4. Célja
   1. Az Érintett azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
   2. Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
   3. Személyes kapcsolattartás
   4. Árajánlat kiadás, szerződéskötés, rendelésfelvétel
   5. Web áruházon keresztül történő rendelések feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése
   6. Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés
   7. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenetek küldése
  5. Cookie-k (sütik) kezelése
   1. Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  6. Sütik (cookie-k) törlése
   1. A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
    Az egyes (legnépszerűbb) böngészők cookie kezelésével kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
       • Chrome - Cookie-k törlése, engedélyezése és kezelése: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
       • FireFox - Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
       • Internet Explorer - Cookie-k törlése és kezelése: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
       • Safari - Sütik és webhelyadatok kezelése: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 
       • Opera - Sütik: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 
  7. Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
   1. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.
    A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
    A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő   felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
 4. Adatfeldolgozás
 5. Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. 
  1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
   Székhely: H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
   Telefon: +36 1 802 0265, Mobil: +36 20 890-0660*
   Web: https://gls-group.eu/HU 
   E-mail: info@gls-hungary.com 
   Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat 
   A GLS Hungary vonatkozó szabályzatait és tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:
   • GLS Hungary Általános Üzleti Feltételek csomagok szállítmányozására és kezelésére: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek 
   • GLS Hungary Adatvédelmi nyilatkozata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 
   • GLS Hungary Visszaéléseket bejelentő / Ombudsmani rendszer: https://gls-group.eu/HU/hu/szabalyzatok/ombudsman 
   • GLS Hungary Üzleti etikai kódex: https://gls-group.eu/HU/media/downloads/Broshure_Code_of_Business_Standards_HU_A5_2017-02-13_lowres-download-51446.pdf

 1. Adatbiztonság
  1. Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 
  2. Adatok nyilvánosságra hozatala: Az adatkezelő az Érintett adatait NEM hozza nyilvánosságra.

 1. Az Érintetettet (Felhasználót) megillető jogok
  1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
   1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályokban előírt információkhoz hozzáférjen. 
   2. Azaz az Érintett tájékoztatást kérhet Az adatkezelőtől, hogy kezeli-e Személyes adatait, és ha igen, ezekhez hozzáférést, továbbá tájékoztatást kaphat az alábbiakról:
    1. az adatkezelés célja
    2. az érintett személyes adat kategóriái
    3. azon címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják
    4. a személyes adat tárolásának tervezett időtartalma
    5. jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozásához, panasztételhez
  2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
   1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat, illetve – figyelembe véve az Adatkezelés célját – kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, kiegészítő nyilatkozat útján.
  3. Adatkezelés korlátozásához való jog
   1. Arra az időre, amíg Az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, mert az Érintett azokat vitatja
   2. jogellenes Adatkezelés esetén, ha az Érintett a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri
   3. Az Adatkezelőnek már nincs szükséges az adott Személyes adat kezelésére, de Érintett igényli azokat jogi igényes előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
   4. az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen, amíg Az adatkezelő megvizsgálja a tiltakozási kérelmet
  4. Törléshez való jog abban az esetben, ha
   1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték és/vagy kezelték
   2. az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán alapult, és az Érintett visszavonja a hozzájárulást
   3. az Érintett jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen
   4. a személyes adat jogellenesen kezelése esetén
   5. a személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell
  5. Adathordozhatósághoz való jog
   1. Amennyiben az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, és automatizált módon történik, az Érintett jogosult kérni, hogy a Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és másik Adatkezelőnek továbbítsa. 
  6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
   1. Amennyiben az Adatkezelésre közvetlen üzletszerzési céllal került sor, az Érintett jogosult tiltakozni az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők ebből a célból. 
   2. Ha az Adatkezelésre az Adatkezelő egyéb jogos érdeke alapján kerül sor, az Érintett jogosult tiltakozni az Adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy pedig jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 
  2. Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintetett
  3. Az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést
  4. Az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése
  1. Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
  2. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket
  3. Az Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 1. Jogorvoslat
  1. Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
 2. Hatályba lépés
  1. A jelen Tájékoztatót a Stagevoice Kft. egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.
  2. Jelen Tájékoztató 2019. november 25. napján lép hatályba.